اطلاعیه مهم

توجه: از این پس ما را در آدرس جدیدمان در بلاگ بیان دنبال کنید

استادان علیه تقلب :: pap.blog.ir

۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۴, جمعه

فهرست مجلات كم اعتبار و ناشناخته از ديد دانشگاه آزاد

این فهرست از طریق ایمیل دریافت شد. اگر اصل نامه را دارید ارسال کنید.


1-Agricultural Journal
2-American Journal of Agricultural and Biological Science*
3-American Journal of Animal and Veterinary Sciences
4-American Journal of Applied Sciences
5-American Journal of Biochemistry and Biotechnology
6-American Journal of Bioinformatics
7-American Journal of Biostatistics
8-American Journal of Economics and Business Administration
9-American Journal of Engineering and Applied Sciences
10-American Journal of Environmental Sciences
11-American Journal of Food Technology
12-American Journal of Geoscience
13-American Journal of Immunology
14-American Journal of Infectious Diseases
15-American Journal of Microbiology
16-American Journal of Nanotechnology
17-American Journal of Neuroscience
18-American Journal of Pharmacology and Toxicology
19-American Journal of Plant Physiology
20-American Journal of Space Science
21-American Journal of Virology
22-Asian Journal of Agricultural Research
23-American Medical Journal
24-Asian Journal of Algebra
25-Asian Journal of Animal and Veterinary Advances
26-Asian Journal of Animal Sciences
27-Asian Journal of Applied Sciences
28-Asian Journal of Biochemistry
29-Asian Journal of Biological Sciences
30-Asian Journal of Biotechnology
31-Asian Journal of Cell Biology
32-Asian Journal of Clinical Nutrition
33-Asian Journal of Crop Science
34-Asian Journal of Dermatology
35-Asian Journal of Developmental Biology
36-Asian Journal of Earth Sciences
37-Asian Journal of Epidemiology
38-Asian Journal of Industrial Engineering
39-Asian Journal of Information Management
40-Asian Journal of Marketing
41-Asian Journal of Materials Science
42-Asian Journal of Mathematics & Statistics
43-Asian Journal of Nematology
44-Asian Journal of Plant Pathology
45-Asian Journal of Plant Sciences
46-Asian Journal of Poultry Science
47-Asian Journal of Rural Development
48-Asian Journal of Scientific Research
49-Biotechnology
50-Botany Research Journal
51-Current Research in Bacteriology
52-Current Research in Dairy Sciences
53-Current Research in Dentistry
54-Current Research in Neuroscience
55-Current Research in Psychology
56-Current Research in Tuberculosis
57-Ecologia
58-Energy Research Journal
59-Environmental Research Journal
60-European Journal of Dentistry and Medicine
61-Information Technology Journal
62-International Business Management
63-International Journal of Biological Chemistry
64-International Journal of Botany
65-International Journal of Cancer Research
66-International Journal of Chemical Technology
67-International Journal of Dairy Science
68-International Journal of Electrical and Power Engineering
69-International Journal of Meat Science
70-International Journal of Molecular Medicine and Advance Sciences
71-International Journal of Osteoporosis and Metabolic Disorders
72-International Journal of Pharmacology
73-International Journal of Plant Breeding and Genetics
74-International Journal of Plant Pathology
75-International Journal of Poultry Science
76-International Journal of Research in Nursing
77-International Journal of Soft Computing
78-International Journal of Soil Science
79-International Journal of Systems Signal Control and Engineering
Application
80-International Journal of Tropical Medicine
81-International Journal of Virology
82-International Journal of Zoological Research
83-Journal of Agronomy
84-Journal of Animal and Veterinary Advances
85-Journal of Applied Sciences
86-Journal of Applied Sciences Research
87-Journal of Aquaculture Feed Science and Nutrition
88-Journal of Artificial Intelligence
89-Journal of Biological Sciences
90-Journal of Computer Science
91-Journal of Economics Theory
92-Journal of Engineering and Applied Sciences
93-Journal of Entomology
94-Journal of Environmental Science and Technology
95-Journal of Fisheries and Aquatic Science
96-Journal of Fisheries International
97-Journal of Food Technology
98-Journal of Modern Mathematics and Statistics
99-Journal of Medical Sciences
100-Journal of Mobile Communication
101-Journal of Modern Mathematics and Statistics
102-Journal of Molecular Genetics
103-Journal of Pharmacology and Toxicology
104-Journal of Plant Sciences
105-Journal of Social Sciences
106-Journal of Software Engineering
107-Kidney Research Journal
108-On Line Journal of Biological Sciences
109-Online Journal of Earth Sciences
110-Pakistan Journal of Biological Sciences
111-Pakistan Journal of Nutrition
112-Pakistan Journal of Social Sciences
113-Physics International
114-Plant Pathology Journal
115-Plant Pathology Journal
116-Plant Sciences Research
117-Research Journal of Agricultural Research
118-Research Journal of Agriculture and Biological Sciences
119-Journal of Agronomy
120-Research Journal of Allergy
121-Research Journal of Animal and Veterinary Sciences
122-Research Journal of Animal Sciences
123-Research Journal of Applied Sciences
124-Research Journal of Biological Sciences
125-Research Journal of Botany
126-Research Journal of Business Management
127-Research Journal of Cardiology
128-Research Journal of Cell and Molecular Biology
129-Research Journal of Dairy Sciences
130-Research Journal of Environmental Sciences
131-Research Journal of Environmental Toxicology
132-Research Journal of Forestry
133-Research Journal of Immunology
134-Research Journal of Information Technology
135-Research Journal of Medical Sciences
136-Research Journal of Medicinal Plant
137-Research Journal of Medicine and Medical Sciences
138-Research Journal of Microbiology
139-Research Journal of Mutagenesis
140-Research Journal of Nanoscience and Nanotechnology
141-Research Journal of Obstetrics and Gynecology
142-Research Journal of Parasitology
143-Research Journal of Pharmacology
144-Research Journal of Physics
145-Research Journal of Phytochemistry
146-Research Journal of Poultry Sciences
147-Research Journal of Radiology
148-Research Journal of Seed Science
149-Research Journal of Social Sciences
150-Research Journal of Soil and Water Management
151-Research Journal of Soil Biology
152-Research Journal of Telecommunication and Information Technology
153-Research Journal of Toxins
154-Research Journal of Veterinary Sciences
155-Space Research Journal
156-Surgery Journal
157-The Cardiology
158-The International Journal of Applied Economics and Finance
159-The Social Sciences
160-Trends in Agricultural Economics
161-Trends in Applied Sciences Research
162-Trends in Bioinformatics
163-Trends in Horticultural Research
164-Trends in Medical Research
165-Trends in Molecular Science