اطلاعیه مهم

توجه: از این پس ما را در آدرس جدیدمان در بلاگ بیان دنبال کنید

استادان علیه تقلب :: pap.blog.ir

۱۳۸۸ مهر ۲۹, چهارشنبه

وفای به قول

با سلام،


در پستهای قبلی در رابطه با پایان نامه ای صحبت کردم که در دانشگاه تهران در رابطه با تقلب کار شده است. در زیر چکیده پایان نامه آمده است. به هر حال چائوشسکویی شدن علوم در ایران ریشه در رفتارهای تبه هنجارسازی شده ای دارد که در دوران دبیرستان و دبستان نهادینه می شوند.


با تشکر


نادر نقشینهادراک از ساختار هدفی کلاس،اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی قبلی با تقلب گزارش شده دانش آموزان رشته های ریاضی –فیزیک و علوم انسانی

تقلب تحصیلی عمل عمدی و هدف محور است که برای کامل کردن تکلیف وبه منظور افزایش یا ثابت نگه داشتن نمره در یک دوره استفاده می شود(بلک برن،1998). تقلب تحصیلی به عنوان فریبکاری ،نابهنجاری،رفتار خطا،رفتار خلاف قانون ،تحریف و سرهم بندی کردن نیز تعریف شده است.

با هدف بررسی رابطه رشته تحصیلی ،عملکرد تحصیلی قبلی،ادراک از ساختار هدفی کلاس و اهداف پیشرفت با تقلب،265(115 ریاضی-فیزیک و150 علوم انسانی ) دانش آموز پایه دوم دبیرستان به روش نمونه گیری مرحله ای از منطقه 12 شهر تهران انتخاب شدند .این دانش آموزان به پرسشنامه ادراک از ساختار هدفی کلاس و اهداف پیشرفت(میگلی و همکاران،2000) و پرسشنامه تقلب(آندرمن و همکاران ،1998و میگلی و همکاران،2000) پاسخ دادند.نتایج حاکی از آن است که رشته تحصیلی با تقلب خودگزارش شده رابطه مثبت و معنادار دارد(علوم انسانی بالاتر از ریاضی-فیزیک).عملکرد قبلی ،ساختار هدفی تبحری و اهداف تبحری با تقلب رابطه منفی معنادار دارد.بین ساختار هدفی رویکرد-عملکرد و اجتناب-عملکرد و اهداف رویکرد-عملکرد و اجتناب-عملکرد با تقلب رابطه معناداری وجود ندارد.بنابر یافته هامی توان گفت:

-دانش آموزانی که عملکرد تحصیلی قبلی پایینی دارند نسبت به دانش آموزان با عملکرد تحصیلی قبلی بالا ،تقلب بیشتری را گزارش می کنند،

-در ساختار هدفی تبحری کلاس که در آن بیشتر تاکید بر یادگیری و اجتناب از مقایسه است،دانش آموزان کمتر مرتکب تقلب می شوند،

-دانش آموزان با اهداف تبحری که خود-بهبودی را نتیجه خود-کوششی می دانند و موفقیت تحصیلی را در یادگیری مفاهیم و تلاش می دانند ،تقلب کمتری را نیز گزارش می کنند،

-ماهیت رشته تحصیلی در میزان تقلب نقش دارد،

از نظر دانش آموزان مورد بررسی نمره و تاکید بر رقابت مهمترین عامل تقلب محسوب می شود.

این چکیده برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی است که توسط سمیه قادری و به راهنمای دکتر الهه حجازی در سال تحصیلی 87-88 انجام شده است.